postheadericon Дейност - Изпитване

СПЕКТЪР НА УСЛУГИТЕ ИЗПИТВАНЕ ПРОБОВЗЕМАНЕ

ИЗПИТВАНЕ

1. ВОДИ - отпадъчни, повърхностни, подземни, за питейно-битови цели, захранващи, котлови, пари и кондензати:

Показатели - Електропроводимост, Мирис и вкус, Цвят, Мътност, Активна реакция рН, Tемпература, ХПК, БПКn, Общ сух остатък, Неразтворени и разтворени вещества, Обща твърдост, Алкалност, Перманганатна окисляемост, Съдържание на калций и магнезий, Разтворен кислород, Свободен сероводород, Разтворени сулфиди Сулфатни йони, Хлор, хлориди, Общ фосфор (ортофосфати, фосфати), Азот амонячен (амоний, амониев йон), Азот нитритен (нитрити), Азот нитратен (нитрати), Азот общ, Желязо, Манган, Хром (общ, три и шествалентен), Кадмий, Мед, Никел, Цинк, Олово, Кобалт, Алуминий, Силикати, Цианиди, Флуориди, Феноли, Хидразин Нефтопродукти, Мазнини (екстрахируеми), Повърхностни анионактивни вещества, Арсен, AOX.

 

2. ТВЪРДИ ГОРИВА лигнитни въглища, кафяви въглища, черни и антрацитни въглища, кокс:

Показатели Обща влага, Съдържание на пепел, Сяра, Летливи вещества, Топлина на изгаряне, Хлор, Азот, Химичен състав на пепел.

 

3. ТЕЧНИ ГОРИВА - газьол, котелно гориво, дизелово гориво:

Показатели Специфична топлина на изгаряне, Дестилационни характеристики, Механични примеси, Съдържание на вода, Пепел, Сяра, Плътност, Водоразтворими киселини и основи, Кинематичен вискозитет, Пламна температура в отворен и в затворен тигел, Гранична температура на филтруемост, Цетанов индекс.

 

4. МАСЛА турбинни, моторни, редукторни, хидравлични, смазочни:

Показатели Пламна температура в отворен и в затворен тигел, Вода, Механични примеси, Кинематичен вискозитет, Вискозитетен индекс, Съдържание на пепел.

 

5. Природен кристален калциев карбонат:

Показатели Калциев карбонат, Магнезиев карбонат, Летливи вещества, рН, Дижелезен триоксид, Диалуминиев триоксид, Силициев диоксид, Неразтворими вещества в солна киселина.

 

6.ГИПС:

Показатели Калциев сулфат дихидрат, Калциев сулфат безводен Калциев сулфат полухидрат, Хлор, Калциев карбонат, Магнезиев карбонат, Дижелезен триоксид, Диалуминиев триоксид, Силициев диоксид, Хигроскопична влага, Кристализационна вода.

 

7.накипоотложения:

Показатели Общо количество отложения, Желязо, Мед, Силикати, Калций, Магнезий, Органика, Алуминий, Фосфор, Цинк, Никел, Сяра(сулфати), Чистота и корозионно състояние, Анализ на технически разтвори.