postheadericon Дейност - Спектър на услугите

СПЕКТЪР НА УСЛУГИТЕ ИЗПИТВАНЕ ПРОБОВЗЕМАНЕ

СПЕКТЪР НА УСЛУГИТЕ

1. Анализ на околната среда - химични, физични и физико-химични методи за анализ на води: повърхностни, подземни, отпадни и питейно-битови цели, захранващи, котлови, пари и кондензати.

2. Анализ на твърди горива - лигнитни, кафяви, черни, дървени въглища, пресовани изделия от необработени дървени въглища, антрацити и кокс, химичен състав на пепел.

3. Анализ на нефтопродукти - горива котелни, газьол, дизелово гориво, масла - турбинни, моторни, редукторни, хидравлични, смазочни.

4. Анализ на варовик и гипс за сяроочистващи инсталации.

5. Анализ на накипоотложения.

6. Водно-химическо очистване на енергийни съоръжения и охладителни системи.

7. Водно-химичен режим на парогенератори.

8. Очистване на отпадни води.