postheadericon Проекти

 

2001 

1. Реализиране на алгоритъм на управление на ИВП на котел ст. ¹ 11 в ТЕЦ ”М.Изток 2”

2. Разработване и внедряване на система за управление на функционална група за Димен Вентилатор на Блок 8 в ТЕЦ ” Марица изток 2”

3. Система за управление на факела в пещта на ПГ 10 и 12 в ТЕЦ “Марица изток 2”

4. Система за управление на ЕФ на ПГ 12 на ТЕЦ ” Марица изток 2”

5. Интегрирана система за управление на Въглеподавателно стопанство в ТЕЦ “Марица изток 2”.

6. Система за управление на турбинни регулатори SIMADYN D на шест блока 210 MW на НЕК.

7. Система за автоматизация на блокове ¹ 4 и ¹5 в ТЕЦ ” Варна” на базата на микропроцесорна система Тeleperm XP.

8. Система за групово управление на възбуждането /реактивната мощност на ТГ

¹ 7 и ¹ 8 на ТЕЦ ” Марица изток 2”.

9. Система за автоматизация на блокове ¹ 2 и ¹ 1 в ТЕЦ ”Бобов дол”на базата на микропроцесорна система TDC 3000.

 

2001/02 

 

1. Система за автоматизация на блокове ¹ 2 и ¹ 1 в ТЕЦ ”Бобов дол”на базата на микропроцесорна система TDC 3000.

 

2002

 

1. Сервизно поддържане на ИУМС на блок ¹ 2, 3, 4, 6,7 и 8 в ТЕЦ “Марица Изток 2”

2. Сервизно поддържане на ИУМС на блок ¹ 3 и 4 в ТЕЦ “Марица Изток 3”.

3. Разработване и внедряване на нова командна зала във Въгледробилен корпус на ТЕЦ ” Варна”.  

4. Изграждане на система за автоматично управление на ИВП на ПГ – 1, 2, 3 И 4 в ТЕЦ „Марица изток 3’

5. Ичисляване на технико-икономическите показатели в реално време на ТГ-2 в ТЕЦ „Марица изток 2”

6. Изграждане на система за управление на спомагателно оборудване на Турбогенератор 2 на базата на управляваща система „Teleperm XP” в ТЕЦ „Марица изток 2” 

 

2003

 

1. Модернизация на САР Топлинно натоварване на К 3 и К 4 с въвеждане режим “Водеща турбина” и “Координиран режим с ВК и ВТ”, допълнителни въздействия при големи честотни смущения и съвместяване работата му с Турбинния регулатор на ТГ 2 и системата за управление спомагателното оборудване на ТГ 2, покриващо изискванията за първично и вторично регулиране в ТЕЦ „Марица изток 2”

2. Въвеждане на функция към системата на групово управление на възбуждането / ГУВ /, за управление на възбуждането на ТГ-1 в автономен режим със задание по напрежение 110 кV, като се включи и корекция на софтуера за генериране на архивния протокол в ТЕЦ „Марица изток 2”

3. Сервизно поддържане на системите за управление на електрофилтър 10 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

4. Изграждане и въвеждане на информационно управляваща система /ИУС/ на ГТЛ 114 “Б” на базата на програмируем контролер TSX Premium в ТЕЦ “Марица изток 2”.

5. Сервизно обслужване на системите за управление на 4 броя електрофилтри в ТЕЦ “Марица изток 3”.

6. Изграждане на информационно ниво към системата за управление в цех “Въглеподаване” за достъп на потребители от административната мрежа в “ТЕЦ Варна”

7. Изграждане на система за управление на спомагателно оборудване на Турбогенератор 2 на базата на Управляваща система Тeleperm XP в ТЕЦ “Марица изток 2”.

8. Изработване на софтуерен проект по СКАДА система за ПС “Кубратово” в ТЕЦ “Марица изток 2”.

9. Разработване и внедряване на каскадни   схеми за управление на блок 6 и 7 при ГЧС в ТЕЦ “Марица изток 2”.

 

2003/05

 

 

 1. Извънгаранционно сервизно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система /ИУМС/ на Въглеподаване “старо" и “ново” и системите за ДВ-11 и ДВ 12 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

2. Извънгаранционно сервизно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система /ИУМС/ на групово управление на възбуждането (ГУВ) Блок 7 и Блок 8 в ТЕЦ “Марица изток 2”. 

 

2004

 

 

1. Разширение на обмена на технологична информация между системите за първично и вторично регулиране TELEPERM XP на блокове № 4,5,6 и административната мрежа в “ТЕЦ Варна” ЕАД.

2. Проектиране, доставка на оборудване, демонтажни работи, монтажни работи, пусково-наладъчни работи за модернизация на термоконтрола на Генератор ¹ 4, 5 и 6 в ТЕЦ “Варна”ЕАД

3. Сервизно поддържане на контролери за управление на стръскващи механизми и мониторинг на ел.агрегати на електрофилтри в електроцентрала “Марица изток 3”  

4. Сервизно обслужване на системите за управление на 4 броя електрофилтри в ТЕЦ “Марица изток 3”.

5. Сервизно поддържане на системите за управление на електрофилтър 9 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

6. Сервизно поддържане на системите за управление на електрофилтър 10 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

7. Въвеждане на функция към системата на групово управление на възбуждането / ГУВ /, за управление на възбуждането на ТГ-1 в автономен режим със задание по напрежение 110 кV, като се включи и корекция на софтуера за генериране на архивния протокол в ТЕЦ “Марица изток 2”.

8. Изграждане и въвеждане на информационно управляваща система /ИУС/ на ГТЛ 114 “Б” на базата на програмируем контролер TSX Premium в ТЕЦ “Марица изток 2”.

 

9. Сервизно поддържане на информационно-управляваща микропроцесорна система /ИУМС/ “МИК 4000 Се” на блокове в експлоатация в електроцентрала “Марица изток 3” .

 

2004/05

 

1. Разширение на информационно-управляваща система (ИУМС) на електрофилтрите на К-11 и К-12 и   въвеждане на ИУМС на К-9 и К-10 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

 

 

2004/07

 

1. Извънгаранционно сервизно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система /ИУМС/ на групово управление на възбуждането (ГУВ) Блок 5 и Блок 6 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

 

2005

 

1. Разширение на системата за управление TELEPERM XP   на блокове 4, 5 и 6 с интегриране на дистанционно управление на запорна арматура и ел. съоръжения в ТЕЦ “Варна” ЕАД(подизпълнител на Сименс) в ТЕЦ ”Варна”ЕАД

2. Реализация на функционално групово управление (ФГУ) на мелещи вентилатори (МВ) в Котел 11 на ТЕЦ “Марица изток 2”, "ТЕЦ “Марица изток 2”

3. Сервизно поддържане на информационно управляваща микропроцесорна система (ИУМС) МИК 4000 Се блокове в експлоатация в електроцентрала “Марица изток 3

4. Разработване на информационно-управляваща система за ГТЛ –114 Б с двигател 6 kV на базата на програмируем контролер ТSX Premium ТЕЦ ”М.Изток 2”

5. Сервизно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система /ИУМС/ на групово управление на възбуждането / ГУВ/ - Бл.1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

6. Софтуерно обслужване на Информационно управляваща микропроцесорна система(ИУМС) на Въглеподавателно стопанство (ВС) и ИУМС за управление на Димни вентилатори (ДВ) на К11 и К12 в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД

7. Рехабилитация на Блок 2 в ТЕЦ „Марица изток 3 (подизпълнител на Сименс) в ТЕЦ ”М.Изток 3”

8. Въвеждане на система за управление на съоръженията във Въглеподаване – част 850MW в ТЕЦ “Марица изток 2”.

9. Поддръжка на ИУМС МИК 4000 Се на блок 1, блок 3 и блок 4, в електроцентрала “Марица изток 3 в ТЕЦ “Марица изток 3.

10. Рехабилитция на Блок 2 в ЕК „Марица изток 3” като подизпълнител на SIEMENS в ЕК “Марица изток 3.

 

2005/06

 

1. Сервизно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система /ИУМС/ на групово управление на възбуждането / ГУВ/ - Бл.1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ “Марица изток 2”.

 

2006

 

1. Софтуерно обслужване на ИУМС на въглеподавателно стопанство и ИУМС за управление на Димен вентилатор на К11 и К12 в ТЕЦ “Марица изток 2 "

2. Рехабилитация на Блок 1 в ТЕЦ „Марица изток 3 (подизпълнител на Сименс)

3. Изграждане на АСУТП на Блок 1, 3 и 4 в ТЕЦ “Марица изток 2” подизпълнител HОNEYWELL

4. Софтуерно обслужване на ИУМС за групово управление на възбуждане (ГУВ) на Блок 1-8 в ТЕЦ “Марица изток 2”

5. Адаптиране на система за управление на съоръженията в Сгуроoтвал – насипище ”Староселец” във връзка с добавяне на допълнителен транспортьор – МТЛТ2 в ТЕЦ “Марица изток 2”

6. Разширение на АСУТП на ТГ 2 с изграждане на система за контрол и управление на генератора и КОИ в ТЕЦ “Марица изток 2”

7. Система за управление на електрофилтри на К9 и К10, К11 и К 12 - част 850 MW в ТЕЦ “Марица изток 2”.

8. Доставки, монтаж и наладка по части електро и КИП и А на работния проект за изграждане на кондензатоочистваща инсталация (КОИ) на ТА-1 и 2, при условия „под ключ" по съществуващ работен проект в ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД.

9. Доставка на оборудване, инженеринг и пусково наладъчни работи по реализация на алгоритми за управление на ДВ КА-3 и КА- 4 в ТЕЦ ”Марица изток 2”.

10. Изчисляване, лицензиране и изработка на разходомерни устройства за пара и вода към енергоблокове 3 и 4 в ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД.

11. Корекция и въвеждане алгоритми на енергоблокове 5 и 7 за “Първично регулиране” и режими “Работа на остров” и   “Разтоварване на блока” при повишаване честотата на енергийната система на Р.България – част РТНК, по две обособени позиции в ТЕЦ „Марица изток 2”.

12. Комплексно изграждане на кондензоочистваща инсталациа (КОИ) на ТА-3 и 4 , при условия “под ключ” по съществуващ проект”-рег.N 6101   в ТЕЦ “Марица Изток 2” като подизпълнител на “Енергоремонт Холдинг” АД – „Риск инжинеринг” АД.

13. Доставка на оборудване, инженеринг и ПНР по реализация на алгоритми за управление на ДВ К-3 и K 4 в ТЕЦ „Марица изток 2”.

14. Рехабилитция на Блок 1 в TEЦ „Марица изток 2” като подизпълнител на HONEYWELL

15. Рехабилитция на Блок 1 в ЕК „Марица изток 3” като подизпълнител на SIEMENS.

16. Сервизно поддържане на ИУМС “МИК 4000 Се” на блокове в експлоатация в ЕК “Марица изток 3” на Блок 3 и 4.

17. Сервизно поддържане на контролери за управление на стръскващи механизми и мониторинг на на ел. агрегати (АТФ1600) на Eлектрофилтри УГ3-4-230 в “Марица изток 3”.

18. Софтуерна реализация на система за управление на сяроочистваща инсталация за блок 1-4 в ТЕЦ „Марица изток 2” - Възложител Yokogawa

 

2007

 

1. Инсталиране и пускане, Loop и функционални проби на система за управление на сяроочистваща инсталация за блок 1-4 в ТЕЦ „Марица изток 2” - Възложител Siemens Elin

2. Генериране и изграждане на алгоритъм за ФГУ на ППС с въвеждане в управлвние на клапи „Горещ въздух” за основни горелки и клапи „Студен въздух” на МВ на КА-3 и КА-4 в „ТЕЦ Марица Изток 2”-ЕАД”

3. Реконструкция на ИУМС ГТЛ 114Б по работен проект за управление на задвижна станция с ел.двигател 6kV и нови плугови отбивачи на базата на програмируем контролер TSX Premium в „ТЕЦ Марица Изток 2”

4. Подмяна на шкафове за управление на контролери на надбункерни транспортьори 211А,Б; 212А,Б; 213А,Б; 214А,Б – Въглеподаване - Възложител „ТЕЦ Марица Изток 2”.

5. Подмяна на шкафове за управление на контролери на надбункерни транспортьори 211А,Б; 212А,Б; 213А,Б; 214А,Б – Въглеподаване - Възложител „ТЕЦ Марица Изток 2”.

6. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за отопление на линии за управляващ въздух към ДВ на КА-3 и КА-4 в ТЕЦ „Марица изток 2”.

7. Рехабилитация на Блок 3 в ТЕЦ „Марица изток 3 (подизпълнител на Сименс)

8. Въвеждане алгоритми за координиран режим на работа на главните регулатори на енергоблокове 5 и 6, - Разработка приложен софтуер, пуск и насртойка на алгоритъм за координиран режим на работа на главен регулатор на блок - 6 в „ТЕЦ Марица Изток 2”.

 

2008

 

1. Рехабилитация на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 3 (подизпълнител на Сименс)

2. Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на възбуждането (ГУВ) на Блок 1 до Блок 8 в ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД

3. Изграждане на система за дистанционно отчитане, съхранение и обработка на информацията за произведената и потребена енергия в ТЕЦ „Марица изток 3”

4. Доставка, програмиране и ъпгрейд на FROEHLING. Хардуер и приложно –програмно осигуряване - Възложител София Мед

5. Пусково – наладъчни работи на автоматичната система за управление (АСУ) на магистрален тръбен лентов транспортъор / МТЛТ/ ¹ 2 - Възложител ТЕЦ "М. Изток 2"

 

2008/11

 

1. Поддръжка и настройка на приложно -програмното осигуряване на АСУТП на енергоблокове 2, 6, 7 и 8 в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД”.

 

2009

 

 

1. Магистрален тръбен лентов транспортьор №2( МТЛТ-2) към съществуващата транспортна система за извоз на пепелина Допълнителен обем пусково-наладъчни работи на автоматичната система за управление (АСУ) - Възложител ТЕЦ ”М.Изток 2

2. Разширение АСУТП на СОИ 1- 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

3. Модернизация на температурен контрол на метала на цилиндри високо, средно налягане, бабит ,масло на основен лагер и масло на слив на турбина блок № 6 в ТЕЦ Варна ЕАД.

4. Доставка и монтаж на средства за мониторинг по ЕФ на блок 1 в „ТЕЦ Марица изток” - 3

5. Доставка и монтаж на средства за мониторинг на мокър комин в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

 

2009/10

 

 

 

     1. Реинженеринг на главния регулатор и приложния софтуер на информационно-управляващите системи на турбината (SIMADYN-D) и котела (МИК 4000 Се) на блок No6, произтичащ от повишаване на мощността на парната турбина и подмяната на ДВ в „ТЕЦ Марица изток 2”.

 

 

2009/12

 

1. Поддръжка и настройка на приложно-програмно осигуряване на АСУТП на енергоблокове 2, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

 

2010

 

 

1. Доставка и монтажно-комутационни рабти за система за вибродиагностика на турбогенератори на блокове 5 и 6 в ТЕЦ М.Изток 2 (подизпълнител на БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ)